Regulamin zakupów i polityka prywatności

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.plWłaścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Beata Skórska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Skórska BHP-Beata Skórska z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 7/104, 20-704 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer NIP: 712-138-26-88 oraz numer REGON: 060024258.Dane osobowe użytkowników sklepu www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl jest Skórska BHP-Beata Skórska z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 7/104, 20-704 Lublin. Dane kontaktowe: 509-619-137, adres e-mail: skorska.bhp@gmail.com

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: skorska.bhp@gmail.com.

Administrator przetwarza dane osobowe Nabywców w celach:

 1. świadczenia usługi prowadzenia konta Nabywcy w Sklepie zgodnie z regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

 2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 5. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,

 6. podmioty świadczące usługi dostawy towarów Sklepu,

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zarejestrowania się Sklepie i dokonania nabycia towarów w Sklepie.

 8. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 9. odbiorcami danych osobowych będą:

  - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 10. każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia udzielonej zgody należy wysłać oświadczenie w tym zakresie na adres adres e-mail: skorska.bhp@gmail.com.

 11. w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

 12. niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres działalności gospodarczej Sklepu: www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl

Sklep internetowy na witrynie www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl pod nazwą Ratunkowy sprzęt medyczny - pierwsza pomoc prowadzi sprzedaż specjalistycznych wyrobów medycznych i produktów biobójczych (dalej; towary) przeznaczonych do stosowania przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia w zakresie ratownictwa medycznego oraz pierwszej pomocy kwalifikowanej (Straż Pożarna, Ratownictwo Wodne).

Sklep nie dokonuje weryfikacji czy Nabywca posiada uprawnienia przewidziane prawem.

Nabywca akceptując niniejszy regulamin potwierdza, że jeśli do użytkowania danego wyrobu medycznego (na przykład: reduktora tlenu, worka samorozprężalnego, maski krtaniowej) wymagane są specjalistyczne uprawnienia lub kwalifikacje, to Nabywca lub jednostka dla których kupuje sprzęt takie kwalifikacje posiada.Brak takich uprawnień nie jest przeszkodą w zakupie, ale nie może być podstawą do zwrotu towaru, w szczególności z uwagi na brak możliwości jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem towaru.


Przepisy prawne dotyczące nabywcy:

Art. 22¹ [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1740).

Prawa przysługujące nabywcy, który dokonując czynności prawnych spełnia przesłanki definicji konsumenta, reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Art. 38 tejże ustawy wskazuje sytuacje, w których konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie posiada prawa do odstąpienia od niej. W szczególności Nabywca winien zwrócić uwagę na pkt 5 tego artykułu, który wyłącza możliwość odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.Nabywca nie musi składać zamówienia w systemie sklepu, ale Regulamin Sklepu jest obowiązującym regulaminem sprzedaży.Używanie wyrobu medycznego i produktu biobójczego przez konsumenta:

Produkty znajdujące się w sklepie internetowym Ratunkowy sprzęt medyczny - pierwsza pomoc zostały wprowadzone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do użytkowania większości towarów wymagane jest specjalistyczne przygotowanie medyczne w zakresie ratownictwa, to jest spełnienie definicji "profesjonalnego użytkownika" oraz definicji "przewidzianego zastosowania" określone w Ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186).Pojęcie profesjonalnego użytkownika

Profesjonalny użytkownik – oznacza osobę będącą świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem (art.2 ust. 1 pkt 26 powyższej ustawy);Pojęcie przewidzianego zastosowania

Przewidziane zastosowanie – oznacza użycie, do którego wyrób jest przeznaczony zgodnie z danymi dostarczonymi przez wytwórcę w oznakowaniu, instrukcjach używania lub materiałach promocyjnych (art.2 ust. 1 pkt 27 powyższej ustawy);

Przewidziane zastosowanie oznacza, że wytwórca może wyłączyć wyrób ze sprzedaży konsumenckiej, ponieważ nie przewiduje takiego sposobu użytkowania.


Sprzedaż ograniczona:

Na dzień 24.11.2019 r. w sklepie internetowym Ratunkowy sprzęt medyczny - pierwsza pomoc znajdują się następujące produkty, które nie są ogólnie dostępne:

 • sól fizjologiczna w opakowaniach 100, 250 i 500 ml, której sprzedaż decyzja importera jest ograniczona do podmiotów świadczących usługi w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy kwalifikowanej.Ceny:

 1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, to znaczy zawierają podatek VAT odpowiednio 8% lub 23%.

 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (link do Kosztów dostawy)

 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Złożenie zamówienia:

 • Zamówienia w Sklepie: istnieje możliwość dokonania nabycia towarów przez system Sklepu.

 • Zamówienia e-mailem: istnieje możliwość dokonania nabycia towarów za pośrednictwem adresu e-mail. Celem złożenia takiego zamówienia należy je wysłać na adres: skorska.bhp@gmail.com (adres mailowy nie jest linkiem). Dane, które należy podać w zamówieniu to dane konieczne do dostawy wymagane przez podmioty świadczące usługi dostawy na rzecz Sklepu: imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, numer telefonu kontaktowego.

 • Zamówienia przez Allegro: towary znajdujące się w ofercie Sklepu można nabyć przez Allegro - (jeśli danego towaru tam nie ma, prosimy o kontakt celem wystawienia towaru na życzenie).Sposoby płatności:

 1. Przedpłata: należność za towar można uiścić przedpłatą – przelew na konto dokonany na podstawie zamówienia. Faktura pro forma jest wystawiana na życzenie zainteresowanego.

 1. Przedpłata: szybka płatność przez przelewy24.pl W przypadku zwrotu towaru opłaconego przez przelewy24.pl zwrócimy płatność pomniejszoną o kwotę prowizji pobieraną przez przelewy24.pl

 2. Pobranie - firma kurierska: należność za towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej można uiścić przy odbiorze. Jeśli potrzebujecie Państwo dokumentu do rozliczenia faktury (faktura dla płatności przy odbiorze jest wystawiana jako nie opłacona) należy zachować list przewozowy (adresatka) znajdujący się w foliowej przyldze na paczce. Kwota pobrania jest tam oznaczona terminem COD - Cash On Deliver - gotówka przy odbiorze.

Możliwość ubiegania się o kredyt kupiecki (płatność przelewem):

 1. Możliwość ubiegania się o płatność terminem po dostawie w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury mają:

 • Państwowa Straż Pożarna

 • Ochotnicza Straż Pożarna

 • Urzędy każdego szczebla

 1. Podstawą do ubiegania się o kredyt kupiecki jest zamówienie lub pismo podpisane przez osobę decydującą o finansach w danej jednostce - skan dostarczony mailem.

 2. Ubiegając się o kredyt kupiecki Nabywający oświadcza, że posiada środki na zakup zamawianego towaru, to jest nie wprowadza Sprzedawcy w błąd w rozumieniu artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego.

Realizacja zamówienia:

 1. Przybliżone terminy wysyłki sprzętu są podane przy sprzęcie na stronach Sklepu.

 2. Zamówienie jest realizowane po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości odnośnie fakturowania i dostawy.

 3. Zamówienie jest wysyłane z naszego magazynu MAGPACK z Wrocławia.

 4. Na adres e-mailowy podany w zamówieniu wysyłana jest faktura oraz dokument WZ, który umożliwia samodzielne sprawdzenie przesyłki.

 5. Reklamacje należy zgłaszać pod adres e-mail: skorska.bhp@gmail.comSprawdzenie przesyłki pod kątem ewentualnego zniszczenia kartonu w obecności kuriera lub doręczyciela:

Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera i w przypadku zniszczenia opakowania lub zawartości sporządzenie stosownego protokołu - druki protokołów osoby dostarczające przesyłki są obowiązane mieć przy sobie.

Ponieważ dochodzenia roszczeń zgodnie z prawem może dokonywać tylko nadawca przesyłki bez protokołu Ratunkowy sprzęt medyczny - pierwsza pomoc nie ma możliwości podjęcia żadnych działań.Zakupy za pośrednictwem CENEO:

Zapoznaj się z Polityką Prywatności. Dokonując zakupu przez Serwis Ceneo wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak podano w Polityce Prywatności Ceneo

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: skorska.bhp@gmail.com wraz z numerem faktury zakupu lub numerem paragonu.

 2. W przypadku uznania reklamacji Nabywca musi dostarczyć oryginał paragonu fiskalnego do siedziby Sprzedawcy.

 3. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy (najlepiej na druku WZ) zgłosić na maila skorska.bhp@gmail.com niezgodności.

 4. Ratunkowy sprzęt medyczny - pierwsza pomoc ustosunkowuje się do reklamacji Nabywcy w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Nabywcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep

 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Nabywcy powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

   

Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

 1. Oferowany w Ratunkowy sprzęt medyczny - pierwsza pomoc towar podlega regulacjom rynku związanym z obrotem wyrobami medycznymi (Ustawa o wyrobach medycznych) oraz prawu konsumenckiemu.

 • Nie każdy Nabywca jest konsumentem.

 • Towar oferowany na sklepie należy do grupy towarów specjalistycznych, w większości przeznaczonych dla wąskiej grupy odbiorców profesjonalnych świadczących usługi medyczne i posiadających stosowne uprawnienia. Należy wziąć pod uwagę, że nie każdy kto nabędzie produkt może go używać.

 • Brak uprawnień do użytkowania towaru lub niewiedza w tym zakresie nie stanowi podstawy do zwrotu towaru.

 1. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Nabywca.

 2. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru.

 3. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Nabywcy zapłaconą kwotę.

 4. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

 5. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 6. W przypadku płatności przez przelewy 24.pl zwrócona kwota zostanie pomniejszona o prowizję przelewy24.pl

 7. W przypadku naruszenia przez Nabywcę warunków określonych w ust 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Nabywcy zapłaconej kwoty.Kontakt:

Z przedsiębiorcą można skontaktować się w godzinach: 9:00 – 16:00, pod nr-em telefonu komórkowego 509-619-137 e-mail: skorska.bhp@gmail.com. Koszt rozmowy telefonicznej zgodnie z cennikiem operatorów.Własność intelektualna

Nazwa Sklepu internetowego www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl, adres pod którym jest dostępny: www.sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione. 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Nabywcę.

Lublin, dn. 01.05.2018 r.

Zmiana regulaminu: 21.03.2019 r.

Zmiana regulaminu: 10.04.2019 r.

Zmiana regulaminu: 05.06.2019 r.

Zmiana regulaminu: 24.11.2019 r.

Zmiana regulaminu: 25.09.2020 r.

Zmiana regulaminu: 19.10.2020 r.

Zmiana regulaminu: 18.03.2021 r

Zmiana regulaminu: 24.07.2021 r.

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl